Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis, todėl Pirkėjas prieš pirkdamas prekes privalo su  Taisyklėmis susipažinti. Tik jas akceptavus, Pirkėjas gali pirkti prekes internetinėje parduotuvėje sandrosatvirukas.lt. Savo veiksmu – prisijungimu prie internetinės parduotuvės sandrosatvirukas.lt ir patvirtinimu ties įrašu „su Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis susipažinau ir sutinku“ gali tęsti apsipirkimą. Taisyklės tampa privalomu abiem šalims teisiniu dokumentu,  kuris nustato Pirkėjo ir  Pardavėjo teises bei pareigas, šalių atsakomybę, prekių įsigijimo, atsiskaitymo, pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje (toliau E-parduotuvė)  sandrosatvirukas.lt  susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles.

1.3. Pirkėjas (fizinis asmuo), akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad jis yra pilnametis, veiksnus ir turi teisę pirkti prekes šioje  E-parduotuvėje.

1.4. Nepilnamečiai vaikai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus gali pirkti prekes tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pinigais.

1.5. E-parduotuvės  sandrosatvirukas.lt  prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.6. Pirkėjai, akceptavę Taisykles, patvirtina, kad jie turi pilną teisę pirkti prekes E-parduotuvėje sandrosatvirukas.lt  ir neturi jokių apribojimų ar draudimų šiam veiksmui.

2. Pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas.

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje patvirtina sutikimą su Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis bei suformavęs prekių krepšelį paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir E-parduotuvės  sandrosatvirukas.lt  nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pirktas šioje E-parduotuvėje, vadovaudamasis nustatytomis Prekių grąžinimo sąlygomis, kurios yra neatsiejamos ir laikomos šių Taisyklių dalimi.

4. Pirkėjo įsipareigojimai.

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitas su prekių pristatymu susijusias paslaugas (akceptuotas prekių užsakymo metu) bei priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, kai Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis nedelsiant privalo informuoti apie tai Pardavėją raštu, siųsdamas elektroninį laišką adresu sandramonstaviciute@gmail.com.

4.3. Pasikeitus E-parduotuvės registracijos formoje pateiktiems Pirkėjo duomenims, privaloma nedelsiant juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis šia E-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, o taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

5. Pardavėjo teisės.

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį (minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas).

5.2. Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis E-parduotuve, kai Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam jos veikimui.

5.3.  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes ir paslaugas, susijusias su prekės pristatymu, per tris darbo dienas.

5.4. Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu per tris darbo dienas dėl jo pateiktos informacijos patikslinimo, kai Pirkėjo pasirenkamas apmokėjimo būdas - grynaisiais pinigais atsiėmimo arba pristatymo metu (iš anksto suderinus su Pardavėju), užsakymas anuliuojamas. Tuo atveju, kai su Pirkėju susisiekiama trijų darbo dienų laikotarpiu, prekės pristatymo terminas skaičiuojamas nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.5. Susidarius svarbioms aplinkybėms laikinai arba visiškai nutraukti E-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

6. Pardavėjo įsipareigojimai.

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir E-parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja neviešinti E-parduotuvės registracijos formoje Pirkėjo nurodytos informacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

6.4.  Pardavėjas, negalėdamas dėl svarbių aplinkybių pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašias prekes. Pirkėjui atsisakius priimti minėtas prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

7.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

7.2.  Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti:

7.2.1. Tiesiogiai per Paysera sistemą, Pirkėjui pasirinkus banką, per kurį nori atlikti mokėjimą;

7.2.2. Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortelė prekių atsiėmimo metu prekybos centre „Helios City“ 2 aukšte, Vilniuje, susiderinus su Pardavėju.

7.3. Pirkėjas, patvirtinęs pirkimą, mato ir gali atsispausdinti užsakymą (matomos prekės ir jų kiekiai, kainos, suteikiamos nuolaidos, pristatymo mokestis bei galutinė mokėjimo suma).

7.4. Pirkėjas įsipareigoja už pirkinį (pristatymo mokestį) sumokėti nedelsiant, nes tik Pardavėjui gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.5. Pardavėjas  pasilieka teisę  keisti apmokėjimo būdus, pranešdamas apie tai internetinėje parduotuvėje.

8. Prekių pristatymas.

8.1. E-parduotuvėje sandrosatvirukas.lt pirktos prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojantis AB Lietuvos pašto paslaugomis, Pirkėjui pasirinkus ir apmokėjus vieną iš galimų mokamų pristatymo būdų arba nemokamai, atitikus nemokamo pristatymo sąlygas. Tai pateikiama Prekių pristatymo taisyklėse, kurios laikomos neatsiejama šių Taisyklių dalimi.

8.1.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių gavėją (pristatymo adresą, telefono numerį, kuriuo galima su juo susisiekti).

8.1.2. Prekių/ užsakymo pristatymo mokestis priklauso nuo užsakymo svorio, transportavimo sudėtingumo, pristatymo vietos ir būdo.

8.1.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsako pagaminti prekes, prekių pagaminimo ir pristatymo terminai derinami atskirai. Taip pat gali būti tikslinama ir prekės kaina.

8.1.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.5.  Prekių pristatymo taisyklėse nurodyti užsakymų pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas neatsako už jų pažeidimus, jei siuntinys laiku perduotas tarpininkui, vykdančiam užsakymo pristatymą.

8.1.6.  Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma, kad Prekių pristatymo taisyklėse yra nurodyti tarpininko, vykdančio siuntų pristatymą, rekvizitai, kur esant klausimams gali kreiptis dėl informacijos gavimo.

8.1.7.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės.

8.1.8.  Prekių/ siuntos pristatymo metu gavėjas privalo prie Pardavėjo įgalioto atstovo patikrinti siuntos būklę. Pastebėjus, kad pakuotė  ir (ar) prekė pažeista (išdraskyta, ištepta, įspausta, suglamžyta, šlapia (buvusi sudrėkusi) ar kitaip išoriškai sugadinta ar pažeista), gavėjas privalo apie tai nedelsiant padaryti įrašus siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, kuris lieka pas pardavėjo įgaliotą atstovą, ir pas gavėją liekančiame dokumente (pvz.: sąskaitoje faktūroje ar kt.) su abiejų šalių dalyvavusių asmenų parašais, pavardėmis, data, valanda, pažeidimo faktu ir jo apibūdinimu. Tuo atveju, kai ne pakuotė, o pati gaunama prekė vizualiai pažeista ir dėl to tapo nekokybiška ir netinkama naudoti, Pirkėjui/ gavėjui paliekama apsisprendimo teisė dėl jos priėmimo, prieš tai nufotografavus ir tinkamai įforminus dokumentus, įrodančius jos sugadinimo, nekokybiškumo faktą bei atsisakymo priimti siuntą pagrįstumą ir įrodymą. Visą tai privaloma kuo skubiau perduoti Pardavėjui. Gavėjui neatlikus minėtų veiksmų bus laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. 

8.1.9.  Esant nestandartinei siuntai, Pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

8.1.10. Kita informacija apie prekių/ užsakymo pristatymą pateikta E-parduotuvės skiltyje ,,Prekių pristatymas“, kuri laikoma neatsėjama Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių dalimi.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

9.1. E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės yra nurodytos kiekvienos prekių grupės aprašyme bei sutrumpintos prie kiekvienos prekės.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje esančios prekės savo forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, Pardavėjas tai nurodo tokių prekių aprašymuose.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas.

10.1. Gavus nekokybišką ar ne tą prekę, būtina skubiai apie tai pranešti Pardavėjui raštu (elektroniniu laišku), nurodant nekokybiškos prekės trūkumus ir jų atsiradimo priežastį, laiką bei kitą informaciją, išvardintą Prekių grąžinimo sąlygose.

10.2. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Prekių grąžinimo sąlygomis, kurios laikomos neatsiejama šių Prekių pirkimo - pardavimo taisyklių dalimi.

10.3. Gavus nekokybišką ar ne tą prekę, ji lieka Pirkėjo atsakomybėje. Pirkėjas prisiima pilną atsakomybę už gautos prekės išsaugojimą tokios būklės kokios gavo.

10.4. Pirkėjui gavus netinkamos kokybės ar ne tą prekę, būtina laikytis šių nuostatų, priskirtinų nekokybiškų ir ne tų prekių grąžinimo sąlygoms:

10.4.1. Apžiūrėti gavimo metu pakuotę ir prekę taip, kaip tai būtų galima padaryti prekybos vietoje;

10.4.2. Išsaugoti ir nepažeisti prekės pakuotės (ji privalo būti išsaugota tokios pat būklės kaip siuntinio gavimo momentu, o esant galimybei – nufotografuota);

10.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepažeista, nesugadinta, tokios komplektacijos ir prekines išvaizdos kaip gauta (esant galimybei gavėjo nufotografuota);

10.4.4. Privalo būti išsaugoti visi įsigijimą patvirtinantys tinkamai įforminti dokumentai (užsakymas, mokėjimas, sąskaita faktūra, siuntinio perdavimo – priėmimo dokumentas);

10.4.5. Tinkamai įforminti laisvos formos prekės pažeidimo aktą, kuriame reikėtų nurodyti nekokybiškos prekės trūkumus ar priežastis, dėl ko prekė netinkama naudoti, išvardinti vizualiai matomus pažeidimus, jų atsiradimo ir nustatymo datą ir laiką;

10.4.6. Siuntos perdavimo – priėmimo momentu vizualiai nustačius, kad pati prekė nekokybiška ir netinkama naudoti, gavėjas privalo nedelsiant dalyvaujant Pardavėjo įgaliotam asmeniui padaryti įrašą apie šį faktą abiejų šalių siuntos perdavimo – priėmimo dokumentuose (pavyzdžiui, sąskaitoje faktūroje nurodyti fakto esmę, abiejų šalių atstovų vardus ir pavardes, datą, valandą);

10.4.7. Minėti dokumentai ir kita informacija (nuotraukos) turi būti Pardavėjui pateikti siuntinio gavimo dieną elektroniniu paštu. Nesant tokios galimybės – sekančią dieną, apie tai įspėjus Pardavėją elektroniniu laišku.

10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių nuostatų.

10.6. Tuo atveju, kai grąžinta gauta ne ta prekė ar (ir) nekokybiška, Pardavėjui priėmus sprendimą ir esant galimybei, ji gali būti pakeičiama į tinkamą, suderinus su Pirkėju prekės pateikimo terminą. Jei Pirkėjas nesutinka dėl naujos prekės pateikimo termino ar Pardavėjas neturi tokios prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus už prekę pinigus pavedimu į banko sąskaitą.

11. Atsakomybė.

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prisijungė prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino, o patvirtino susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir Prekių pristatymo taisyklėmis bei Prekių grąžinimo sąlygomis, kurios laikomos neatsiejama minėtų Taisyklių dalimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Duomenų apsauga.

12.1. Pirkėjas užsakydamas prekes turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo E-parduotuvėje  tikslais.

12.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

13. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.